Друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске и спољнотрговинске послове, Бар, Црна Гора +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

О компанији

Зеншпед гроуп д.о.о. је друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске, спољнотрговинске послове са ограниченом одговорношћу. Поред главне дјелатности фирме међународне поморске шпедиције, друштво је развило континенталну шпедицију, шпедицију везану за сајамске послове, шпедитерске послове царињењења робе и организације сувоземног и мултимодалног транспорта, посредовања код закључивања бродског простора, цонсултинг код спољнотрговинског пословања и остале услуге из домена регистрације друштва.

Управна и главна филијала фирме Зеншпед гроуп д.о.о. је у Бару.

Главна филијала је подијељена на три цјелине и то на:

  • Спољну службу у Луци Бари и Порт оф Адриа Бар која је задужена за надзор над укрцајем/ искрцајем, ускладиштењем/ искалдиштењем роба на подручју Луке Бар
  • Царинску службу која обавља послове царињења робе на Царинским Испоставама
  • Путнички Терминал Бар, Слободна царинска зона Бар и ЦИ Бар
    Комерцијално-референтску службу која врши комерцијалну обраду шпедитерског тржишта.

Фирма има 12 запослених са дугогодишњим радним искуством. Технички и кадровски смо оспособљени да удовољимо сваком захтијеву наших комитената за услугама из домена наше дјелатности.

Квалитет наше организације и извршења посла је потврђен сертификатом ИСО9001, издатим од стране СГС-а под бројем ЦХ 17/0316

Послови које константно радимо су организација поморског превоза и шпедиције у извозу/ увозу букове резане грађе, сјечке, опреме за трафостанице, шећера, нафтних деривата , јужног воћа, поврћа, руде цинка и олова, металног отпада, кафе, алкохолних пића, контејнере, као и комплетно снадбијевање више хотела.

Специјализовани смо за страна улагања, извођење радова на реконсрукцији хотела као и организацију прихвата и отпрема роба и опреме преко Луке Бар и ПОА Бар, рад у Слободној Зони Луке Бар …

 

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!